fbpx

Caravanlandia Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Caravanlandia Oy
Y-Tunnus 2004308-3
Kahvitie 40
67600 Kokkola

 

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Antti Tokola
antti.tokola@caravanlandia.fi
040-4128748

 

3. Rekisterin nimi

Caravanlandian asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Caravanlandian asiakkaan ja Caravanlandian välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakassuhteiden analysointi ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Caravanlandian liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

Mahdollisten markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi
 • Kutsumanimi
 • Henkilötunnus
 • Asiakasnumero
 • Sukupuoli
 • Kieli
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti-osoite
 • Muut tarpeelliset yhteystiedot
 • Mahdolliset asiakkaan muut antamat tiedot.

Rahoituspalveluja varten tarvittavat tiedot, kuten ammatti, työnantanja, tulotaso, asumismuoto, siviilisääty.

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, ajoneuvotiedot sekä ajoneuvojen huoltotiedot.

Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto.

 

6. Henkilötietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n ja ETA:n alueella sekä tarvittaessa myös niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Caravanlandia Oy:n hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

 

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Kerätty digitaalinen tieto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä keinoilla.

 

9. Rekisteröidyn tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Caravanlandian asiakasrekisteriin on tallennettu ja tarvittaessa vaatia niiden korjaamista tai poistamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee tehdä Caravanlandian tietosuojavastaavan kautta joko puhelimitse tai sähköpostilla.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.